Folin-Ciocalteu′s phenol reagent-Merck-109001

970.000 

Code: 109001
Đóng gói: 100ml / chai

Có sẵn