Clopidogrel Related Compound B PHR1991

Code: PHR1991
Tên tương tự:
Methyl (±)-(O-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate sulfate
Công thức: C16H16ClNO2S · H2SO4
CAS No.:2137493-39-9

Danh mục: Từ khóa: